GEPIR: Global Electronic Party Information Registry

GEPIR (Global Electronic Party Information Registry) là một dịch vụ duy nhất dựa trên internet cho phép truy cập thông tin liên lạc cơ bản về các tổ chức thành viên của GS1.
Chi tiết hơn >>

Tìm kiếm theo GTIN
Tìm kiếm theo GLN
Tìm kiếm theo thông tin doanh nghiệp
Tìm kiếm theo mã GS1